FX4 - High-speed Quad-channel Precision Electrometer

The FX4 is a sophisticated 100 kHz, 4-channel electrometer, designed to accommodate nanoamp to milliamp currents, making it an ideal choice for precise and reliable measurements in conjunction with quadrant or segmented detectors. Equipped with an integrated high-voltage source, the FX4 facilitates compatibility with ionization chamber, low-voltage bias applications, and electron suppression rings, ensuring versatility in various experimental setups.

One of the key strengths of the FX4 is its ability to function as four separate electrometer channels, providing users with the flexibility to customize the device for their specific requirements. This adaptability optimizes both efficiency and accuracy, resulting in enhanced performance across diverse applications.

In addition, the FX4 boasts an extensive dynamic range, enabling the measurement of low currents from devices such as the BC-75 Faraday collector. This comprehensive range ensures the FX4's applicability in various fields, including Flash therapy and ultra-high dose rate measurements.

Features

 • Dynamic ranges from 0.02nA to 10mA
 • 100kHz simultaneous digitization
 • High voltage detector bias options up to +/-2000V
 • Ethernet interface with web GUI and HTTP/WebSocket API
 • Built-in EPICS server
 • Charge accumulation and dose control
 • External digital trigger capability
 • 4 general purpose analog outputs
 • 4 bidirectional digital I/O
 • 6 general purpose fiber optic pairs
 • 2 solid state relays with safety watchdogs
 • 8 selectable measurement ranges and bandwidths

Applications

 • Quadrant ionization chamber readout
 • Quadrant photodiode and diamond readout
 • Dose delivery control
 • Beam stabilization
T1MainPage

Gói Phần Mềm Hiện Đại

 • Dựa vào Hệ điều hành thời gian thực QNX để có hiệu suất và ổn định tuyệt vời
 • Thu thập dữ liệu và kiểm soát đáng tin cậy với API JSON HTTP/Websocket
 • Nhập/xuất toàn diện thông qua máy chủ EPICS nhúng, mạnh mẽ
 • Giao diện người dùng trang web tiên tiến để trực quan hóa dữ liệu và cấu hình
 • Khả năng phát hiện mạng nâng cao bằng cách sử dụng Universal Plug and Play
PX1 Closeup

Sẵn Sàng cho FLASH

Liệu pháp Flash đứng như một bước đột phá trong liệu pháp bức xạ. Cam kết của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dụng cụ liệu pháp Flash tiên tiến, tập trung vào nghiên cứu, ưu tiên khả năng tiếp cận và thúc đẩy sự hợp tác trong ngành.

Để nhận hướng dẫn từ chuyên gia và cơ hội hợp tác trong các nỗ lực liệu pháp bức xạ sắp tới, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ sư và bán hàng tận tâm của chúng tôi ngay hôm nay.

CM100 Render

CM100

Particle Therapy Control Console

MLFC-128 Render

MLFC-128

Multi-Layer Faraday Collector for Particle Energy Measurement

BC-75

BC-75

Ly Faraday Lõi Rắn cho Hạt Có Sạc

IC256-45 Render

IC256-45

256 Strip QC Ion Chamber

F460 Front Render

F460

4 Channel Precision Electrometer with High Voltage

F100

F100

Fast Digital Electrometer

F3200E Render

F3200E

32 Channel Fast Digital Electrometer